gwasanaethau diwylliannol

... diwylliant yn ei flodauArchebu tocynnau

http://rct-arts.org/images/uploads/Crowd.jpg

Swyddfa Docynnau:

Llun-Gwe: 10.00am-12.00pm a 2.30pm-8.00pm (pan fydd perfformiad gyda’r nos)
Sadwrn: 4.00pm-8.00pm  

01685 881188

Galwch heibio i’r Swyddfa Docynnau yn ystod yr oriau agor uchod

Ffoniwch 01685 881188 yn ystod oriau agor y Swyddfa Docynnau. Bydd peiriant ateb yn cymryd eich neges pan fydd y swyddfa docynnau ar gau, felly gadewch neges a bydd aelod o staff yn eich ffonio chi’n ôl cyn gynted â phosibl.

Cofiwch – Un alwad ar gyfer amryw achlysuron! Ffoniwch un ganolfan i gadw lle yn y lleill hefyd!

Tocynnau

Cadw tocynnau ar gyfer achlysuron BYW
Mae modd inni gadw tocynnau am hyd at 7 diwrnod. Os nad ydyn ni wedi derbyn tâl erbyn hynny, bydd y tocynnau’n mynd ar werth unwaith eto. (Dyw hyn ddim yn berthnasol yn achos bloclogi).

Early Bird Tickets Tocynnau Cyw Cynnar - Ym mhob tymor, bydd cyfnod disgownt ar gyfer nifer o achlysuron sy’n rhan o gynllun y Cyw Cynnar.  Edrychwch am y logo yma ar ein gwefan neu yn llyfryn y tymor. Nodwch pryd daw cyfnod y Cyw Cynnar i ben, pan fydd y tocynnau’n mynd yn ôl i’r pris llawn.

Os oes disgownt Cyw Cynnar ar ryw achlysur, fydd dim modd cadw lle ymlaen llaw. Rhaid talu am y tocynnau adeg eu harchebu. Fydd dim modd defnyddio disgownt y Cyw Cynnar ar y cyd ag unrhyw gynnig arall.  Rydyn ni’n cadw’r hawl i dynnu cynnig Cyw Cynnar yn ôl ar unrhyw adeg a heb rybudd na hysbysiad.

Casglu Tocynnau - Mae modd inni bostio’ch tocynnau atoch chi (50c tâl post) neu mae modd ichi gasglu’r tocynnau o’r Swyddfa Docynnau.

Tocynnau gostyngol - Mae achlysuron sydd â phris tocynnau ‘C’ yn golygu bod tocynnau gostyngol ar gael am bris rhatach i fyfyrwyr amser llawn (gyda cherdyn adnabod), pobl 60 oed neu drosodd, pobl anabl, pobl sydd heb waith (gyda thystiolaeth benodol) ac i bawb sydd â Cherdyn Hamdden Rhondda Cynon Taf.

Cwsmeriaid anabl a’u cynhalwyr - Os ydych chi’n anabl byddwch chi’n talu’r prisiau gostyngol.  Byddwch chi hefyd yn cael tocyn yn rhad ac am ddim ar gyfer y cynhaliwr sy’n gwmni i chi.  Bydd rhaid talu’r pris llawn am docynnau ar gyfer cynhalwyr eraill.  Oes anghenion grŵp gyda chi? Hoffech chi drafod unrhyw faterion sy’n ymwneud â’ch ymweliad ag unrhyw un o’n canolfannau ni? Croeso i chi ffonio rheolwr y ganolfan dan sylw.

The Coliseum Bloclogi (ar gyfer grwpiau) - Ar gyfer achlysuron byw, bydd grwpiau o 8 neu ragor yn cael gostyngiad o 50c os byddan nhw’n prynu’r tocynnau i gyd ar yr un pryd.  Serch hynny, bydd gostyngiadau mwy ar gael ar gyfer rhai achlysuron - edrychwch ar fanylion tocynnau achlysuron unigol neu mynnwch air â rheolwr y ganolfan. 

  • Ar gyfer grwpiau o 20 neu fwy, bydd y trefnydd yn cael tocyn yn rhad ac am ddim, yn ogystal â’r gostyngiad arferol ar gyfer bloclogi.
  • Ar gyfer achlysuron sinema, am bob 10 tocyn byddwch chi’n eu prynu ar yr un pryd, byddwch chi’n cael y 11eg tocyn yn rhad ac am ddim.


Does dim modd cael gostyngiadau ar gyfer bloclogi mewn perthynas â chynigion arbennig neu brisiau gostyngol eraill. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am ymweliadau grŵp

Cadw tocynnau ar gyfer ysgolion - Mae rhai achlysuron yn cynnig gostyngiad arbennig ar gyfer ysgolion, sy’n cynnwys un tocyn yn rhad ac am ddim ar gyfer athrawon/darlithwyr/cynorthwywyr addysg (mewn cymhareb o 1 i 10 , oni bai bod trefniadau eraill wedi’u cytuno).  Ffoniwch y Swyddfa Docynnau neu edrychwch ar fanylion tocynnau achlysuron unigol. Cliciwch yma am ragor o fanylion am ymweliadau ar gyfer ysgolion a gweithgareddau addysg

Talu am docynnau

Cardiau Credyd - Rydyn ni’n derbyn Mastercard, Visa a Maestro

Sieciau ac archebion post - Tynnwch eich sieciau a’ch archebion post yn enw CBS Rhondda Cynon Taf.

Arian parod - Talwch am eich tocynnau yn y Swyddfa Docynnau – peidiwch ag anfon arian parod drwy’r post.

Banc Amser - Ffoniwch Angela Gould ar 01443 485934 am ragor o wybodaeth.

Tocynnau Theatr - Rydyn ni’n derbyn tocynnau theatr – ffoniwch un o’r Swyddfeydd Tocynnau i gael rhagor o fanylion.

Cyfnewid tocynnau (ar gyfer achlysuron Gwasanaethau Diwylliannol RhCT yn unig – ddim yn berthnasol i achlysuron wedi’u hurio) - Mae modd cyfnewid eich tocynnau am achlysur arall, neu fe allwn ni roi tocyn credyd ichi (cyfwerth â phris eich tocyn gwreiddiol), hyd at 24 awr cyn y perfformiad. 

Cael eich arian yn ôl (ar gyfer achlysuron Gwasanaethau Diwylliannol RhCT yn unig – ddim yn berthnasol i achlysuron wedi’u hurio) - Does dim modd cael eich arian yn ôl ar gyfer unrhyw achlysur, heblaw bod rhaid inni ei ganslo neu’i ohirio.Back to top of page